Usage Statistics for parapsicologo.net

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 02:02 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 9476
Total Files 5943
Total Pages 1882
Total Visits 609
Total KBytes 116103
Total Unique Sites 710
Total Unique URLs 932
Total Unique Referrers 162
Total Unique User Agents 408
. Avg Max
Hits per Hour 14 2892
Hits per Day 338 3039
Files per Day 212 2933
Pages per Day 67 373
Sites per Day 25 65
Visits per Day 21 50
KBytes per Day 4147 6955
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.72% 5943
Code 304 - Not Modified 0.27% 26
Code 403 - Forbidden 0.21% 20
Code 404 - Not Found 36.80% 3487

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 83 0.88% 43 0.72% 23 1.22% 21 3.45% 43 6.06% 3053 2.63%
2 266 2.81% 83 1.40% 46 2.44% 15 2.46% 53 7.46% 5562 4.79%
3 48 0.51% 32 0.54% 9 0.48% 8 1.31% 39 5.49% 3474 2.99%
4 172 1.82% 36 0.61% 50 2.66% 13 2.13% 32 4.51% 4396 3.79%
5 177 1.87% 61 1.03% 38 2.02% 15 2.46% 47 6.62% 4785 4.12%
6 177 1.87% 53 0.89% 59 3.13% 17 2.79% 53 7.46% 5601 4.82%
7 55 0.58% 34 0.57% 19 1.01% 13 2.13% 34 4.79% 3579 3.08%
8 238 2.51% 144 2.42% 128 6.80% 22 3.61% 41 5.77% 5802 5.00%
9 132 1.39% 78 1.31% 40 2.13% 22 3.61% 44 6.20% 4373 3.77%
10 141 1.49% 62 1.04% 45 2.39% 30 4.93% 57 8.03% 5901 5.08%
11 143 1.51% 37 0.62% 45 2.39% 24 3.94% 32 4.51% 2905 2.50%
12 297 3.13% 173 2.91% 136 7.23% 36 5.91% 56 7.89% 6166 5.31%
13 132 1.39% 63 1.06% 50 2.66% 25 4.11% 57 8.03% 5964 5.14%
14 104 1.10% 65 1.09% 37 1.97% 32 5.25% 51 7.18% 6085 5.24%
15 71 0.75% 42 0.71% 23 1.22% 7 1.15% 36 5.07% 3900 3.36%
16 488 5.15% 67 1.13% 306 16.26% 41 6.73% 65 9.15% 6955 5.99%
17 115 1.21% 44 0.74% 24 1.28% 12 1.97% 32 4.51% 3231 2.78%
18 215 2.27% 36 0.61% 72 3.83% 18 2.96% 27 3.80% 1376 1.19%
19 178 1.88% 64 1.08% 61 3.24% 23 3.78% 39 5.49% 4087 3.52%
20 70 0.74% 59 0.99% 41 2.18% 23 3.78% 40 5.63% 2680 2.31%
21 3039 32.07% 2933 49.35% 373 19.82% 24 3.94% 40 5.63% 6322 5.44%
22 1517 16.01% 1492 25.11% 23 1.22% 22 3.61% 43 6.06% 2982 2.57%
23 113 1.19% 33 0.56% 19 1.01% 13 2.13% 35 4.93% 2881 2.48%
24 583 6.15% 18 0.30% 20 1.06% 10 1.64% 23 3.24% 1352 1.16%
25 558 5.89% 28 0.47% 27 1.43% 16 2.63% 23 3.24% 1068 0.92%
26 152 1.60% 64 1.08% 72 3.83% 29 4.76% 38 5.35% 3851 3.32%
27 136 1.44% 66 1.11% 63 3.35% 50 8.21% 42 5.92% 6252 5.38%
28 76 0.80% 33 0.56% 33 1.75% 28 4.60% 34 4.79% 1521 1.31%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 94 0.99% 1 34 0.57% 2 64 3.40% 130 3627 3.12%
1 7 208 2.20% 5 163 2.74% 3 105 5.58% 231 6475 5.58%
2 8 224 2.36% 5 149 2.51% 3 106 5.63% 184 5162 4.45%
3 63 1777 18.75% 54 1523 25.63% 5 147 7.81% 257 7200 6.20%
4 9 264 2.79% 1 49 0.82% 5 145 7.70% 156 4378 3.77%
5 5 147 1.55% 1 46 0.77% 1 48 2.55% 143 4010 3.45%
6 5 144 1.52% 2 67 1.13% 2 61 3.24% 176 4941 4.26%
7 7 200 2.11% 2 72 1.21% 2 68 3.61% 176 4926 4.24%
8 4 116 1.22% 2 77 1.30% 0 25 1.33% 134 3748 3.23%
9 7 196 2.07% 2 74 1.25% 1 40 2.13% 213 5971 5.14%
10 4 119 1.26% 1 54 0.91% 1 51 2.71% 123 3433 2.96%
11 8 248 2.62% 3 97 1.63% 2 82 4.36% 239 6700 5.77%
12 25 707 7.46% 1 32 0.54% 0 19 1.01% 140 3930 3.38%
13 4 120 1.27% 1 37 0.62% 1 29 1.54% 123 3442 2.96%
14 5 155 1.64% 2 79 1.33% 2 57 3.03% 202 5651 4.87%
15 5 143 1.51% 2 81 1.36% 2 65 3.45% 129 3618 3.12%
16 4 119 1.26% 1 52 0.87% 1 47 2.50% 119 3345 2.88%
17 10 286 3.02% 1 39 0.66% 4 117 6.22% 108 3022 2.60%
18 4 131 1.38% 1 52 0.87% 2 63 3.35% 157 4405 3.79%
19 6 188 1.98% 1 51 0.86% 1 49 2.60% 102 2843 2.45%
20 4 128 1.35% 2 75 1.26% 2 59 3.13% 152 4245 3.66%
21 3 110 1.16% 2 62 1.04% 1 41 2.18% 177 4957 4.27%
22 21 614 6.48% 2 56 0.94% 1 35 1.86% 224 6283 5.41%
23 108 3038 32.06% 104 2922 49.17% 12 359 19.08% 350 9792 8.43%

Top 30 of 932 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 619 6.53% 95993 82.68% /awstats/data/awstats112018.parapsicologo.net.txt
2 512 5.40% 214 0.18% /
3 63 0.66% 480 0.41% /awstats/data/
4 54 0.57% 4277 3.68% /webalizer/usage_201809.html
5 49 0.52% 19 0.02% /awstats/
6 47 0.50% 37 0.03% /images/
7 36 0.38% 20 0.02% /awstats/icon/
8 35 0.37% 49 0.04% /awstats/icon/mime/
9 33 0.35% 108 0.09% /cgi-bin/awstats.pl
10 28 0.30% 88 0.08% /webalizer/
11 27 0.28% 105 0.09% /awstats/icon/os/
12 26 0.27% 18 0.02% /awstats/icon/cpu/
13 25 0.26% 204 0.18% /awstats/icon/flags/
14 24 0.25% 87 0.07% /awstats/icon/browser/
15 24 0.25% 28 0.02% /awstats/icon/other/
16 23 0.24% 14 0.01% /awstats/icon/clock/
17 15 0.16% 270 0.23% /awstats/data/awstats112020.parapsicologo.net.txt
18 11 0.12% 41 0.03% /webalizer/daily_usage_201704.png
19 10 0.11% 22 0.02% /cp/
20 10 0.11% 1 0.00% /icons/blank.gif
21 9 0.09% 2 0.00% /icons/folder.gif
22 8 0.08% 4 0.00% /awstats/icon/browser/abilon.png
23 8 0.08% 2 0.00% /awstats/icon/clock/hr1.png
24 8 0.08% 2 0.00% /awstats/icon/cpu/digital.png
25 8 0.08% 5 0.00% /awstats/icon/mime/ai.png
26 8 0.08% 3 0.00% /awstats/icon/mime/archive.png
27 8 0.08% 5 0.00% /awstats/icon/mime/audio.png
28 8 0.08% 6 0.01% /awstats/icon/mime/encrypt.png
29 8 0.08% 5 0.00% /awstats/icon/mime/image.png
30 8 0.08% 8 0.01% /awstats/icon/mime/lit.png

Top 10 of 932 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 619 6.53% 95993 82.68% /awstats/data/awstats112018.parapsicologo.net.txt
2 54 0.57% 4277 3.68% /webalizer/usage_201809.html
3 63 0.66% 480 0.41% /awstats/data/
4 15 0.16% 270 0.23% /awstats/data/awstats112020.parapsicologo.net.txt
5 512 5.40% 214 0.18% /
6 25 0.26% 204 0.18% /awstats/icon/flags/
7 5 0.05% 149 0.13% /webalizer/usage_201905.html
8 5 0.05% 148 0.13% /webalizer/usage_201903.html
9 5 0.05% 148 0.13% /webalizer/usage_201811.html
10 4 0.04% 147 0.13% /awstats/data/awstats012019.parapsicologo.net.txt

Top 10 of 26 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 512 5.40% 336 61.54% /
2 63 0.66% 97 17.77% /awstats/data/
3 54 0.57% 23 4.21% /webalizer/usage_201809.html
4 28 0.30% 19 3.48% /webalizer/
5 35 0.37% 14 2.56% /awstats/icon/mime/
6 49 0.52% 10 1.83% /awstats/
7 36 0.38% 6 1.10% /awstats/icon/
8 26 0.27% 6 1.10% /awstats/icon/cpu/
9 27 0.28% 5 0.92% /awstats/icon/os/
10 25 0.26% 4 0.73% /awstats/icon/flags/

Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 512 5.40% 322 61.22% /
2 63 0.66% 84 15.97% /awstats/data/
3 54 0.57% 23 4.37% /webalizer/usage_201809.html
4 28 0.30% 20 3.80% /webalizer/
5 35 0.37% 14 2.66% /awstats/icon/mime/
6 49 0.52% 11 2.09% /awstats/
7 27 0.28% 7 1.33% /awstats/icon/os/
8 36 0.38% 6 1.14% /awstats/icon/
9 26 0.27% 6 1.14% /awstats/icon/cpu/
10 24 0.25% 6 1.14% /awstats/icon/other/

Top 30 of 710 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2888 30.48% 2873 48.34% 3991 3.44% 1 0.16% bzq-82-80-249-137.dcenter.bezeqint.net
2 1026 10.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.33% 104.168.162.228
3 974 10.28% 970 16.32% 980 0.84% 0 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
4 195 2.06% 193 3.25% 1021 0.88% 2 0.33% 185.119.81.104
5 176 1.86% 0 0.00% 621 0.53% 2 0.33% 173.212.197.229
6 168 1.77% 0 0.00% 593 0.51% 4 0.66% 173.212.207.197
7 128 1.35% 0 0.00% 452 0.39% 0 0.00% 13.77.212.172
8 128 1.35% 0 0.00% 452 0.39% 1 0.16% 195.83.17.101
9 123 1.30% 66 1.11% 1713 1.47% 57 9.36% 216.244.66.197
10 97 1.02% 2 0.03% 129 0.11% 2 0.33% 150.136.138.129
11 96 1.01% 0 0.00% 339 0.29% 2 0.33% 192.254.146.23
12 96 1.01% 96 1.62% 100 0.09% 0 0.00% bzq-82-80-249-164.dcenter.bezeqint.net
13 92 0.97% 24 0.40% 337 0.29% 4 0.66% 91.218.231.155
14 89 0.94% 23 0.39% 121 0.10% 1 0.16% crawl-66-249-65-230.googlebot.com
15 81 0.85% 0 0.00% 286 0.25% 2 0.33% 185.22.152.177
16 81 0.85% 0 0.00% 286 0.25% 3 0.49% 190.103.178.11
17 80 0.84% 0 0.00% 282 0.24% 1 0.16% 173.212.200.138
18 68 0.72% 36 0.61% 258 0.22% 7 1.15% 207.180.219.249
19 60 0.63% 0 0.00% 212 0.18% 2 0.33% 45.147.201.32
20 57 0.60% 56 0.94% 70 0.06% 0 0.00% 82.80.249.204
21 57 0.60% 57 0.96% 53 0.05% 0 0.00% bzq-82-80-249-227.dcenter.bezeqint.net
22 56 0.59% 56 0.94% 55 0.05% 0 0.00% bzq-82-80-249-133.dcenter.bezeqint.net
23 52 0.55% 0 0.00% 70 0.06% 0 0.00% 38.135.122.87
24 52 0.55% 52 0.87% 50 0.04% 0 0.00% bzq-82-80-249-163.dcenter.bezeqint.net
25 52 0.55% 0 0.00% 183 0.16% 1 0.16% camel.mschosting.com
26 50 0.53% 50 0.84% 72 0.06% 0 0.00% bzq-82-80-249-155.dcenter.bezeqint.net
27 49 0.52% 49 0.82% 39 0.03% 0 0.00% bzq-82-80-249-143.dcenter.bezeqint.net
28 48 0.51% 0 0.00% 169 0.15% 1 0.16% 133.242.230.232
29 48 0.51% 0 0.00% 169 0.15% 1 0.16% 23.101.48.194
30 48 0.51% 26 0.44% 49 0.04% 9 1.48% crawl-66-249-65-234.googlebot.com

Top 10 of 710 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2888 30.48% 2873 48.34% 3991 3.44% 1 0.16% bzq-82-80-249-137.dcenter.bezeqint.net
2 32 0.34% 32 0.54% 2722 2.34% 11 1.81% 216.151.184.183
3 26 0.27% 13 0.22% 1840 1.58% 10 1.64% 192.210.190.30
4 4 0.04% 4 0.07% 1832 1.58% 0 0.00% 13.90.60.46
5 123 1.30% 66 1.11% 1713 1.47% 57 9.36% 216.244.66.197
6 24 0.25% 12 0.20% 1698 1.46% 11 1.81% 196.19.244.22
7 18 0.19% 18 0.30% 1531 1.32% 12 1.97% 185.147.214.76
8 3 0.03% 3 0.05% 1374 1.18% 0 0.00% 92.204.163.66
9 16 0.17% 8 0.13% 1132 0.98% 8 1.31% 172.245.35.248
10 195 2.06% 193 3.25% 1021 0.88% 2 0.33% 185.119.81.104

Top 30 of 162 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5626 59.37% - (Direct Request)
2 10 0.11% https://sanitarywork.ru/i.php
3 8 0.08% https://nakrutka-zriteley.ru/
4 7 0.07% https://www.zabotkin.ru/
5 6 0.06% http://hydraruzdspnew4ag.com
6 5 0.05% http://hydraruzdspnew4ag.com/
7 5 0.05% https://cialibuyonlinewmw.com
8 5 0.05% https://cialimydoctor.com
9 5 0.05% https://mystrm.ru
10 5 0.05% https://mystrm.ru/
11 4 0.04% https://anime-land.ru/
12 4 0.04% https://bestwebber.ru/kak-yznat-versiu-linux/
13 4 0.04% https://moypodrostok.ru/rasskazyi-dlya-podrostkov/prikolnyiy-sluchay-iz-zhizni-nachalo-znakomstva-dvuh-vlyublyonnyih
14 4 0.04% https://navigatorlaw.ru/koap/
15 4 0.04% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_148/
16 4 0.04% https://rt-milk.ru/product/separator-slivkootdelitel-easycream-pro-5
17 4 0.04% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/47-montazhnie-zavodi
18 4 0.04% https://svddb.ru/about/news/new7/
19 4 0.04% https://tasmed.ru/diseases/diseases_endokrinnoj_systems/index_tplid25_recid667.html
20 4 0.04% https://tasmed.ru/doof_dna_msilobatem_stnemegnirfni/snimativ_dna_larenim_secnatsbus/index_dilpt25_dicer1187.html
21 4 0.04% https://www.google.com/
22 4 0.04% https://zhit-budete.ru/tajny/pochemu-voznikaet-toshnota
23 4 0.04% https://zhit-budete.ru/vredno-li/vredno-li-mytsja-kazhdyj-den
24 3 0.03% http://prookhotu.ru/category/klub-gonchatniki
25 3 0.03% http://prookhotu.ru/tag/kostnaya-tkan
26 3 0.03% https://avtocarsp.ru/novyy-yelektricheskiy-giperkar-lotus-vzor/
27 3 0.03% https://cialbuyonliness.com
28 3 0.03% https://club-krasotki.ru/gotovka/video/2020/sloenye-iazychki-s-makom/
29 3 0.03% https://cumir.ru/toni-majer
30 3 0.03% https://cumir.ru/viktor-zarudnyj

Top 15 of 408 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1365 14.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
2 1026 10.83% Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
3 195 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 141 1.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.63 Safari/537.31
5 126 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 113 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
7 93 0.98% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
8 92 0.97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 89 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
10 75 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 74 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36
12 73 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.71 (KHTML, like Gecko) Version/6.1 Safari/537.71
13 73 0.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
14 70 0.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
15 70 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Usage by Country for February 2021

Top 7 of 7 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4736 49.98% 1530 25.74% 108962 93.85% Unresolved/Unknown
2 4262 44.98% 4242 71.38% 5431 4.68% Network (net)
3 405 4.27% 140 2.36% 960 0.83% Commercial (com)
4 39 0.41% 1 0.02% 134 0.12% European Union
5 19 0.20% 17 0.29% 12 0.01% Germany
6 13 0.14% 12 0.20% 600 0.52% Russian Federation
7 2 0.02% 1 0.02% 4 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.20